پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

یقین جدیدترین اثر بانوی هنرمند خدیجه هاشمی

https://hozeyemashgh.ir یقین من یقین دارم ، حالِ دلم ، با تو ، خوب ، خواهد شد . من یقین دارم ، چشمانم تا تو را ببینند ، روی خواب را خواهند بوسید . من یقین دارم ؛ دلیلِ تکرارِ خواب های مکَرَّرَم ، فراخوانیِ دوباره یِ یاد توست ، بر دیوانِ نمناکِ ملموسِ سروده هایم . من حواسم هست ؛ که یقین داشته باشم ، تو از آن من خواهی بود ، یک روز . یک روز که دیگر ؛ فاصله ای نیست بین ما . که دست می گیریم برای بودن هایِ آن همه نبودنِ پُشتوانه . و یاد...