پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند پروانه منصوری از هنرمندان انتشارات حوزه مشق

اصلا خدادیوانه هارادوست دارد چشمان سرخ مبتلارادوست دارد من دربساطم غیرتوچیزی ندارم او عاشق یک لاقبارادوست دارد یک کافه ویک میزودوفنجان چایی حتی خداهم عشق مارادوست دارد دیوانه ی پیراهن سبزتوهستم باتودل من ،روستارادوست دارد این حدِّ از زیبایی تو... منطقی نیست هر کس تو را دیده، خدا را دوست دارد اصلاچرابین تمام هشت میلیارد.... _آدم،دلم تنهاشمارادوست دارد....؟!! حتما خدادیوانه هارادوست دارد دیوانگی مادوتارادوست دارد   پروانه منصوری     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،زندگینامه،سفرنامه،نمايشنامه،فیلمنامه، تبدیل جزوات اساتید،مربیان، معلمان و دانشجویان به کتاب تبدیل پایان نامه کارشناسی ارشد به کتاب  تبدیل رساله...
قلم شما

اثری خواندنی از بانوی هنرمند پروانه منصوری از هنرمندان انتشارات حوزه مشق

سرنوشت عشق راچشمت معین می کند چشم توقدیسه راآلوده دامن میکند من نمی گویم....تمام اهل عالم واقفند.... اینکه تکلیف دلم را عشق روشن می کند از همان روزی که قلبت راخداوندآفرید دائماداردبه کارخویش احسن می کند قهوه ای چشمهایت قهوه تلخ من است.... فال فنجانت نمی دانی چه بامن میکند...؟! باد،مویت رابه هرسویی بردآنجامنم.... خال هندوی توقصدصدبرهمن می کند .دختران آریایی ازهمه عاشقترند.... تاب گیسوی منیژه میل بیژن می کند قهرمان قصه ،یوسف بودیاپیراهنش...؟! مصر پیراهن چه هاباقلب یک زن می کند...   پروانه منصوری     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،زندگینامه،سفرنامه،نمايشنامه،فیلمنامه،...
قلم شما

آثاری از بانوی هنرمند پروانه منصوری _انتشارات حوزه مشق

توبارانی ومی فهمی نگاه تشنه یعنی چه پریشانی ومی دانی که چاه تشنه یعنی چه خودم بااین خودتنها....چه بیرحمانه می جنگد.... فقط یک چشمه می فهمد...سپاه تشنه  یعنی چه... همیشه عشق آدمها دلیل منطقی دارد... پلنگ خسته می داند،که ماه تشنه یعنی چه؟! تنم تب کرده ومی فهمی ام امانمیدانی... زبان تلخ چشمان سیاه تشنه یعنی  چه...؟! بجزآن باغبانی که..... به عشق گل نخوابیده.... کسی هرگزنفهمیده،گیاه تشنه یعنی چه...؟! دلم یک کافه می خواهد.....ویک چایی کنارتو.... تواین راخوب می دانی....نگاه تشنه یعنی چه....؟!! 🌹🌹🌹🌹 این تشنگی سمت لبانت می کشاندم.... تاسرخی آتشفشانت می کشاندم ازگوشه ی لبهای سرخت می چکدانار...