پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

آیاآدمهای معمولی دنیا راتغییرمیدهند؟ (انتشارات حوزه مشق)

آیاآدمهای معمولی دنیا راتغییرمیدهند؟ (انتشارات حوزه مشق)   خیلی‌ها فکر می‌کنند عجیب‌وغریب‌بودن کار سختی است؛ اما چه بسا معمولی‌بودن سخت‌تر از چیزی باشد که فکرش را می‌کنیم. برای معمولی‌بودن نباید هر حرف و کاری را که از ما می‌خواهند انجام دهیم و باید به وقتِ انتخاب‌های مهم، تصمیمی درست بگیریم. در این مطلب معرفی کتابی را می‌خوانید که قصه زندگی یک قهرمان معمولی است: محمدعلی کِلِی! آیا آدم‌های معمولی می‌توانند دنیا را تغییر دهند؟ کتاب «من محمدعلی هستم!» را برَد ملتسر نوشته و کریستوفر الیوپولوس با اغراقی بامزه تصویرگری کرده است. از عنوان اثر می‌توانیم به کلیت آن پی ببریم...