پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری خواندنی از بانوی هنرمند خدیجه روتیوند( حوا)

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir تنها به درِ  محکمه ی خویش نظر کن اندیشه ی تو سهم کسی نیست خطر کن   از بامِ تعقل نکند، کور بیفتی ! چون بیش و کمِ بام، روا نیست، حذر کن   خوش گفت سخن ،حافظ:اگر خوب ببینی! تو ،خویش ،حجاب خودی ! از خویش گذر کن آزادی ما بسته به فهم دگران نیست ... ما را  که به‌ این‌ نکته رسیدی ،،،خبر کن   تاریکترین قسمت شب قصه ی جهل است پایان شبت باش، بر این قصه، سحر کن   ای آنکه در این فتنه و آشوب زمانی بر خیز و به معماریِ خود کسب هنر...