پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته محمد مبشری _انتشارات حوزه مشق

... عشق چیزی بجز فرو رفتن داخل چاه آرزوها نیست خسته ای از همه و می بینی در دل هیچکس تو را جا نیست خالی از حس زندگی شده ای مثل یک قاب عکس تو خالی مثل شعری که مانده لای کتاب گر چه ناخوانده است زیبا نیست ! لحظه ها رفته اند و جا مانده رد پاشان به روی چهره ی تو همدمت عکس و شعر و خاطره است در نگاهت امید فردا نیست واقعیت چقدر سنگین است چقدر تلخ ، مثل قهوه ی تُرک دل به دریا نزن که می بینی واقعیت شبیه رویا نیست واقعیت شبیه قصه...