پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری خواندنی از بانوی هنرمند مریم زلقی_نشر حوزه مشق

من نگرانم برای تمام سفرهایی که پیش رو دارم به خاطر تمام درخت های سیاه سفید در‌جاده های سردسیر به خاطر کوچ رفتن و بردن گذشته به قسمت دیگری از‌جهان... من بسیار نگرانم... نگرانم که نکند وقت رفتن دنبال ترانه های غمگین‌ گذشته ام باشم؟ نگران برای این که پایان راه زیر سایه سار آن درخت قدیمی بازهم بازهم نتوانم حرف بزنم از غم پنهانی خویش؟ نکند در قسمت دیگری از جهان بازهم نتوانم در‌کوچ غم انگیز خودم قصه ی تلخ بیداری را بازگو کنم؟ نکند ... نکند پایان سفر سر برسد من بمانم با غم پنهانی خویش با جاده...