پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند پریوش گودرزی_نشر حوزه مشق

جام های خالی از می قلب تنهای شماست عصر یخبندان دل ها سوزو سرمای شماست می‌کشد دست نوازش بر دلت دستان مرگ مرگ دل در گور تن مانند حالای شماست این همه پبغمبرو آئین ومذهب پس چرا می‌کند بیداد الحاد این الفبای شماست خالی از رویا من و خالی تراز رویا تویی مرگ رویاهایتان بر گردن و پای شماست پر شداز نخوت درون سینه ی بیمارتان ناله و افغان  ، نشان از آه در نای شماست با غرورت سد راه عشق بر قلبت شدی بی نشان از قیس مانده آنکه لیلای شماست خون چکید از باور دل ، همدلی افسانه...