پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

پرواز خواهی کرد 

پرواز خواهی کرد اوج خواهی گرفت بر بام های زیادی خواهی نشست اما لانه ات درخت من است، این را زمانی خواهی فهمید که شعری از من برای تو، به روی ورقه هایم خواهند نوشت و من جز چند تکه کاغذ نخواهم بود پس از آن روز، تو پرواز خواهی کرد اوج خواهی گرفت اما آشیانه نخواهی داشت..   لیلی‌ عشایری   https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir روابط عمومی انتشارات حوزه مشق