پایتخت شعر ایران

index.png
ادبیات

اشعارحافظ وبرنامه ی پارسی گویان(انتشارات حوزه مشق)

اشعارحافظ وبرنامه ی پارسی گویان(انتشارات حوزه مشق)   برنامه آتی «پارسی‌گویان» با حضور محمدجعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی به بررسی اشعار حافظ، اختصاص خواهد داشت. همقدم با «پارسی‌گویان» در گلستان اشعار حافظ محمدزاده، كارشناس برنامه «پارسی‌گویان» بیان كرد: در هر غزل حافظ این ظرفیت معنایی وجود دارد که تمام بیت‌های آن را یک کل بدانیم، ضمن آنکه هر بیت و گاهی هر مصرع معنایی مستقل دارد.   وی با بیان اینکه در دیوان حافظ بیت‌های موقوف‌‌المعانی یعنی بیت‌های وابسته به هم زیاد نیستند، افزود: در کنار زییایی‌های لفظی و معنوی شناخته‌شده شعر حافظ، لذت و زیبایی پنهان...