پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند هما همایی_نشر حوزه مشق

گل نرگس نرگس : مجتبی میشه بیای تو درس ریاضی کمکم کنی آخه تو خیلی درست خوبه ! نیما:نرگس داداش تو درس میخوای چیکار دیگه باید بفکر شوهر کردن باشی .. یه چند وقت دیگه عمو اینا واسه ساسان میان خواستگاریت نرگس : با اخم به نیما برادر کوچیکم نگاه کردم و گفتم ، ولم کن من فقط۱۸ سالمه می‌خوام درس بخونم و خانم وکیل بشم . نیما : خخخ به همین خیال باش مگه خبر نداری چند سال تو و ساسان نشون کرده هم دیگه هستید .. مجتبی : ای بابا بچه ها این بحث ها رو ول کنید...