پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند نرگس نصیری گوکی_نشر حوزه مشق

شاید که نه، حتما شبی مطلوب می خواهم تا از تو ننویسم، دلیلی خوب می خواهم گاهی، فراموشت کنم فکر بدی هم نیست این ذهنِ سالم را ، کمی معیوب می خواهم باید کمی بد می شدم، تا خوب تو باشم من شیوه ی دلدادگی، مقلوب می خواهم هی درد را آمیختی با درد و نوشاندیم صبرم سر آمد؛ جرعه ای ایوب می خواهم گیرم که این دیوانه را از یاد خواهی برد من نامه ی دل کندنت، مکتوب می خواهم تا از سرم بیرون کنم هر چه مصیبت بود من ضربه ای از جانبِ محبوب می خواهم آرامشم باشی،...