پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند میترا نیکوکاران _نشر حوزه مشق

می گفت :بنویس! خواهرکم که خودش هم شعرمیگفت ودرنقاشی وهنر دستی توانا داشت!! اومرادرک میکرد ، می‌دانست وقتی نمی نویسم وقتی که محتویات ذهنیم راروی کاغذ نمی آورم ، زمانیست که باخودم درقهر وجدالم!!😔 و...آنگاه که بالاخره قلمم برروی کاغذ لغزید! ومن دوباره آشتی کردم بایاردیرینه ای که از زمان کودکی به درددلهایم،واگویه ها، اسرار،ترسها ودغدغه هایم،بدون قضاوت،گوش سپرده ورازهایم رادرسینه سپید خودنگه داشته وسنگ صبورم بوده است... روح پرتلاطم وناآرام خود را با نوشتن به آرامش می‌رسانم ! ...   میترا نیکوکاران     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،زندگینامه،سفرنامه،نمايشنامه،فیلمنامه، تبدیل جزوات...