پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

شعری خواندنی از بانوی هنرمند منصوره قیاسی _نشر حوزه مشق

ایکاش که بر روی لبت کام تو باشم اندیشه ی آغاز و سرانجام تو باشم دستي بکشم بر سر موهاي کمندت بس ملتهبم کاش که آرام تو باشم درياي غزل را به تلاطم بکشانم در هر غزلی واژه ی ایهام توباشم باران زده و خيس و غزلخوان و غزل ريز چون بلبل شوریده لب بام تو باشم گفتی که زبانت کهن است و قدمایی چون پست مدرنیته ی اوهام تو باشم يک نيم نگه جانب من کن به کرشمه آن کافر کفرم که به اسلام تو باشم منصوره قیاسی   ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چاپ...