پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری زیبا از محمد حامد زاده

https://hozeyemashgh.ir از ته دل به دل عاشق تو دلدادم محض اینکه نروی ثانیه ای از یادم بهترین معجزه ی قلبِ منِ دیوانه پیچش زلف فِرت داد مرا بربادم حامی محمد حامدزاده ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/13719 با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶