پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته مجید استخر _نشر حوزه مشق

پرواز پرنده ها عشق آمده و گفته که دلدار کجاست؟ عمریست به خوابیم ، دلِ بیدار کجاست ؟ عمریست به دریا زده ایم ، تا شاید....... یک قوم بفهمد غمِ ایثار کجاست ؟ در حسرتِ آرامش و عشق ، چشم به راه معبودِ جهان ! عابدِ بیدار کجاست ؟ یا رب ! تو رحیمی و غفوری و کریم..... جزء تو به جهان مالک و دادار کجاست؟ من خسته تر از سوته دلانت شده ام جزء وقت سحر ، لحظه ی دیدار کجاست؟ ابلیس اگر در غل و زنجیر شود .... دیگر خبر از دوزخ و از نار کجاست ؟ راه...