پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند فریده ملکی_نشر حوزه مشق

🔸🔸🔸🔸 بی تو میمیرم  بگو مهمان جانم می شوی؟ یوسفی در قعر چاهم  ریسمانم  می شوی؟ از سکوت ِ ممتدِ تنهایی ام دق کرده ام باز کن قفل  لبم  را  همزبانم می شوی؟ هی بغل کردم دل دیوانه را از بی کسی دل دگر طاقت ندارد مهربانم می شوی؟ یک شبی بی گفتگو چون هاله ای از قرص ماه روشنی بخش شب تارِ  نهانم می شوی؟ ابتدا  تا  انتهای دردِ  دل را گفته ام کاتب غم های پنهان و عیانم می شوی؟ بعد از این دیوانگی افتادم از اصل و نسب بی نشانم در جهان نام و نشانم می شوی؟...