پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

داستان فرشته بهشتی_ نشر حوزه مشق

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir   اَه حرفایی میزنی . توقع داشتی وایسم و نگاه کنم اون هرچی دلش میخواد به من بگه؟؟؟!!! . گنده تر از دهنش حرف می زد من به حسابش رسیدم تو چایی رو ریختی روش بعدشم اون مشتری بود حق داشت . قرار نیست که مشتری باشه هرچی از دهنش در بیاد به من بگه ، لطفا شماهم انقدر ازش دفاع نکنید من ازش دفاع نمیکنم ، این اشتباهی بود که تو کردی اصلا میدونی اگه ازت شکایت می کرد می افتادی گوشه زندان آب خنک می خوردی و نمی تونستی دیه بدی بدبخت از پس خرجش بر می...