پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند فاطمه مهری_نشر حوزه مشق

گرفته ز من آغوشش، برایم مزار بفرستید برای خیال رمیده ام شکار بفرستید دلم گرفـتـه زیــــن همــــه بـی مــــهری بــــرای دل شـکــسـتـه ام قــــرار بفرستیـد مــــن از هجوم خــیــال تــــو باز بــیدارم بــــرای یـلـداهایم انار بفرستید مــایــوســم از دیــدارت حــتــی بــه خــوابــ بــرایــم مــعــبــری کهنــه کار بــفــرسـتیـد چــشــمــه ی اشــک دگــــر چــــاره ســــاز نیست بــــرای چـشـم هایـم جویبار بفرستید مــن از ســپــیــدی تــلــخــنــد شــب بــیــزارمــ بــرایــم نــوری از ســپــیــدار بــفــرســتــیــد بــرای چــشــم های ســپــیــد یــعــقــوبم نــه روشــنــایــی،عــمــری از انــتــظــار بفرستید تــنــگ اســت دنــیــا بــرای غــمــم ای دوســتــان بــه مــهر بــرایــم طــنــاب دار بــفــرســتــیــد تا گور محبوسم به غمش خدا داند...
قلم شما

آثاری از بانوی هنرمند فاطمه مهری_انتشارات حوزه مشق

  شهادت می دهد بی قراری را نیمکت خالی قرارهای خیالی ام 🌹 هنوزم تو غمی بر استخوانم همانقد مرهمی بر زخم جانم شدند قاتل قلبم آن دوچشمم الهی کس نبیند این چنین غم شکایت پیش هر قاضی که بردم به حکم کور چشمی، چوب خوردم دردا که امید درمانت نیست 🌹 تورامانند جانم دوست دارم تورا چون سوی چشمم دوست دارم تورا مانند آن حرف نگفته درون بغض وآهم دوست دارم تورا مانند آن ابر بهاری که بغضش ماند ودر آخر نبارید تورا چون سایه سار بید مجنون همان وقتی که مجنون را نفهمید تورامن می پرستم،دوست دارم،دوست دارم...
قلم شما

چند اثر زیبا از بانوی هنرمند فاطمه مهری

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir همه ی روزها فراموش می شوند جز همان روزی که باید جز همان چشمی که با من غزل می سراید جز همان بانگ دل آشوبی که از پشت هزاران کعبه می آید مرید موی تو و منکر زهد خویشم 💎❤️ شدم ملال رویش و نگفت او بنشین کنارم..! بمان..! یا که نرو به صد باده نبخشم عرق پیشانی اش نوشیده ام می زجام وجودش که نگو به هزارسیه شب آرامش ندهم چشمان سیاه وآن دو ابرو همچون غزلی رمیده از درد، بی قافیه می سرایم آهو هر روز سرودم و نشد یار، چون غیر منی ست همدم او وز...