پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند فاطمه رضایی _نشر حوزه مشق

چشمانت هرز ميروند و جز من به تمام زنان دنيا چشم دوخته اي پيچ هاي دهانت هرز ميشود و لبخند دندان نماي اين روزهايت هرگز پاك نخواهد شد من اب ميشوم و شعله ام فروكش ميكند ، كاسه صبرم لبريز ميشود و سد دردهايم خواهد شكست سيلي به راه خواهدافتاد كه تو را در خود غرق خواهد كرد و تو ميان برزخ ذهنم ميان جدال عشق يا نفرت پيروز ميدان ميشوي من دوباره زخم روي زخم ميكارم و تو نمك ميپاشي با زمستاني كه ميان بهار به كلبه مان به ارمغان اورده اي اتش ميشوم ، گر ميگيرم دوباره ميان...