پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند فاطمه تیمور لو_نشر حوزه مشق

سر انگشتان دستم از سنگینی کلماتیِ که از دهانم خارج می شوند متورم شده بر کلمات لمس شدهء بی نشانم علامتی از سر شیطنت می زنند کلماتی که در فضا پخش می شوند و همچنان درد تولید می کنند سر انگشتانم اشاره موهومی بر لحظاتی که تا دیدگانم بالا آمده و رویشی که از سر نادیده هایم داشته ام و اشاره ای به تاریکی هایی که در خود ترک خورده اند و لابه لایهء هر کدام از ترک ها جهانی را فرو بلعیده اند اینگونه اند مافیایِ کلمات فاطمه تیمورلو       ❤️❤️  روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه...