پایتخت شعر ایران

index.png
ادبیات

گفت و گوی اختصاصی باکاوه خورا در ماهنامه هنر(انتشارات حوزه مشق)

گفت و گوی اختصاصی با کاوه خورا در ماهنامه هنر(انتشارات حوزه مشق) پانزدهمین شماره ماهنامه «آرمان هنر» منتشر شد. این شماره به گفت‌وگوی اختصاصی با کاوه خورابه استاد موسیقی و معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اختصاص پیدا کرده است. پانزدهمین شماره ماهنامه «آرمان هنر» منتشر شد. جلد این شماره به گفت‌وگوی اختصاصی با کاوه خورابه استاد موسیقی و معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اختصاص پیدا کرده که در قالب این گپ و گفت، خاستگاه و جایگاه موسیقی ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. خورابه در این گفت‌وگو که با تیتر «موسیقی از ارکان حکمت است» منتشر...