پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

شعری زیبا از بانوی هنرمند سیما مودب(صبا)_نشر حوزه مشق

  خداجان بیا شب به مهمانی ام بفرما به میز غزلخوانی ام ببین بیت بیتِ دلم تنگ توست تو سامان بده، نا بسامانی ام بیایی کنارم که مستم کنی گوار ا شود ، هرچه نو شانی ام سرم را گذارم به زانوی تو دوا می شود درد جسمانی ام به اسماء اعظم دلم را ببر من آخر همان ابر بارانی ام ببین هق هق گریه های مرا گشودم همه بغض پنهانی ام خطا کرده ام ،چشم دارم ولی به لطف تو چون در پریشانی ام چنان آیه آیه بخوانم تو را فروکش کند حال طوفانی ام خودآگاهی از حال واحوال...