پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از سیده زهرا حسینی نقوی_انتشارات حوزه مشق

به رسم پیشکش شاخه گلی داد عاشقی به معشوقی معشوقه گفت : نازنینا، تو برای من همچون گلی اما عمرت مثال گل مباد ! گل خون دل خورد دم نزد حرف بیش و کم نزد خمار شد دست به کار شد سینه چاک کرد تو گویی ز لوح دلش عشق پاک کرد؟! ز تندر شایعه گفتند :فنا شد گل از غصه آب شد ولی ،گل گلاب شد بر سر مزار شهیدی نثار شد همچون نام او ماندگار شد راز بود ،آشکار شد واژه "فنا شدن "بر دار شد سیده زهرا حسینی نقوی (سِزحُن) 💎💎💎 چاپ انواع کتاب: شعر،داستان،دلنوشته،رمان،کتاب کودک، کتاب...