پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

تازه ترین اثر پدرام صیاد را بخوانیم

https://hozeyemashgh.ir در من لبخندی است زخمی صامت از شادی های مدفون دلهره ای مدهوش از تکرار خاطراتی آوار دالانی بی انتها از تولدی ناخواسته سردردی مزمن مغلوب از آرامشی محض چشمانی گریخته از بیداری های دلتنگی گاهی نقاش عاشق دستانی است بی پروا در گردش قلم مویی بر بوم هزار توی زندگی پدرام صیاد ( سکوت) سپید ❤️ انتشارات بین المللی حوزه مشق چاپ انواع کتاب https://hozeyemashgh.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/13719 با مدیریت دکتر فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹ ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶