پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

چند اثر زیبا از بانوی هنرمند سهیلا سبزه کار

https://hozeyemashgh.ir تو را در بهاری که باران از شکوفه هایش سرریز می شود یا تابستانی که داغی تنت را در حنجره ی سکوت می سوزاند تو را برای پاییز که قدم هایِ مان را در خیابان گُم می کند یا در آغوش سرد زمستان... می خواهمت ای غایب تمام فصل ها 🌹 برای فراموش کردنت هر کاری کرده ام حالا هنرمندی ام، که کارهایش به نام " عشق ابدی" معروف شده اند 🌹 آخرین زلزله روی دیوار پرت شده ی اتاق زیر شیشه ی محبوس از فرط کهنه گی و بی رنگی در زوایای گُم شده ی یک قرن آن...