پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

آثاری زیبا از بانوی هنرمند فریده عبدی(سها)

و اینک اردیبهشت در پایان قصه فروردین فرا میرسد در آغاز قصه بنفشه و ابر در کارزار کشتزار و آب با گله های اسب یال در باد و آهوان خرامان در بیشه بهار با ارغوان های اغواگر با سجاده دشت و طرب رعد با جام آرزوی لاله به کف و با شادی گلستان با بوی پونه بوی افراهای سبز در فریب ؛ نغمه سارها و آواز بیدها با گل شبدر ها و عطر یاس ها... اردیبهشت ِ بهشتی ام بیا!! پر خروش و با شادی فزون قصه برگها را به گوش غنچه ها بخوان و فیروزه ای آسمان را غرق...