پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

شعری خواندنی از بانوی هنرمند سعیده طباطبایی تبسم_نشر حوزه مشق

این روزها نگاه تو یک جور دیگر است نسبت به قبل لطف تو انگار کمتر است باید به حس هفتم خود اقتدا کنم لعنت به دل که حال و هوایش مکدر است باید که اعتراف کنم من مقصرم با گونه های خیس و نگاهی که بر در است این جای داستان نکنی تکیه بر کسی در جنگ عقل و دل که تنی! نابرادر است دستم نمی رسد به بلندای آسمان حالا نگاه خیره به راه کبوتر است چيزي درون چنته ندارم عزيز جان گاهي سكوت حاصلش از داد بهتر است سعیده طباطبایی تبسم     ❤️❤️ روابط عمومی انتشارات بین...