پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری خواندنی از بانوی هنرمند زهرا فعله گری _نشر حوزه مشق

✍️من ازدرد بد مستی نمیترسم، من از صبح بدمستی  سخت میترسم!؟ من از، وجدان بیدار، از زبان سرخ گفتار، در این عالم هستی و راستی سخت میترسم؛! من از عریانی پندار خاموشی، از این همه نامردی و نامرادی های اندیشه ی بیمار، پشت این همه دیوار های سنگین سخت میترسم؛! از این درد و خشم غفلت، دیروز و امروز هایمان ، از سراب سرد تاریک ها نمیترسم؛ من از تغییر افکار پوسیده و جا مانده و کج مایه های دیندار و تاریخ بی سرانجام و از این زنده بگور ماندهای گفتار و عقل میترسم؛! من از، زندانی حصار تنگ وجدان...
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند زهرا فعله گری _انتشارات حوزه مشق

۱۴۰۱ با تمام خاطرات تلخ و شیرینش ثانیه به ثانیه به پایان می رسد کنار دوستان و عزیزانمان ، خاطره سازی شد برایمان و هر کدام  تجربه ای شد، خوب و یا بد گذشت و اکنون  نوروز رسیده ((یا مقلب القلوب و الابصار)) را می خوانم برای تندرستی و سلامتی و سعادت می خوانمش برای شفای بیماران ، روی تخت بیمارستان ((یا مدبرو الیل و النهار)) را می خوانم برای روزهای سختی که نه تابستانش و نه پائیز و زمستانی داشتیم چنان که پر بود از غم و ظلم ؛ صدایش می کنم، غم پایان یابد و خون ریختن تمام...