پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند زهرا زمانی _انتشارات حوزه مشق

بانوی من واژه ها زیبایی اش را درتو پیداکرد قلم به حرمت نام قشنگت توان نوشتن یافت بانوی زیبای من توقدیسه ی کلیسای عشقی که ناقوس صدایت ترنم عاشقانه است برای مردان سرزمینم بانوی سرزمین عشق تو حوایِ سیبِ عشق خورده ای توطرد شده ازبهشت که تاوان عشق پاکت به آدم است بانوی من باید تورا ستود به نجابتت به غیرتت ،شجاعتت بانوی من تو مادری ات را تمام کردی به مهر به تاوانِ شیره ی جانِ پر بهای خود بانوی زیبای من تویی عزیز دل ناب ترین شعرخدایی در غزل های عاشقی تو حماسه ی جاوید زمانِ بودن و...