پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند زهرا باقری_نشر حوزه مشق

شد روح غزل خوان من از عشق تو تکثیر هرگز که دل عاشق ِ بی غم نشود پیر با معجزه‌ی عشق دل مرده جوان است جادوی کلامی که شده آیه ی تکبیر تا بوده همین بوده در این بازی ِ دنیا باید که جهان را بسپاریم به تقدیر زد شعله به جان قلمم آتش  عشقت هر بار نوشتم برسد  موسم تغییر سرگشته ی دنیای پر آشوب خیالم رویای من از رنگ نگاهت شده تعبیر پاییز اگر فصل جداییست غمی نیست من آمده ام تا که بهارت نشود دیر هم رنگ خزان ست رخ زرد من امشب گویا که شده جان...