پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اشعاری زیبا از بانوی هنرمند زهرا الهامیان(رها)_نشر حوزه مشق

مرا بلد نشدی میان همهمه ها رفتی... هنوز نیامده چلچله از راه بی خبر رفتی.. من از همان نگاه پر ابهام دانستم اگر چه با من از اقاقیا از آفتاب خواندی هنوز نیماده شب از راه ، ننشسته قاصدک بر زمین رفتی.... 🌹🌹🌹🌹🌹 بجای تمام حرفها بگو  دوستت دارم بجای قصه های غم انگیز و تکراری بجای بغض برای غمهای نیامده قیمت نان واب ، دفتر ، اجاره ی خانه بجای  حرفهایی که  نتیجه نمی دهد  آخر .. بجای شکایت از مرد همسایه زیر گرفتن گربه های بیچاره جای حرفهای سیاسی بیهوده بجای هر چه که بايد بگویی و نگفته...