پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته روح الله عامری کرمانی _انتشارات حوزه مشق

مثل حس جایزه در مدرسه نابی شما تشنه ای در شوره زارم ، برکه ی آبی شما دائم الخمرم نموده رنگ چشم مستتان آسمان با وسعتش را ، نور مهتابی شما خواب میدیدم شبی با یک پری در جنتم آن بهشت و آن پری ،تعبیر آن خوابی شما در سرم عشق شما و در دلم شوری عجیب باعث و بانی این غوغا و گردابی شما چون گدای سامری ، بد پیله هستم دورتان من گدای عشقم و ارباب اربابی شما تشت رسوایی من افتاده در هر محفلی من همان ظرف سفالی ، دُرّ نایابی شما اینکه من در گوشه ای...