پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته رضا پیرمرادیان_نشر حوزه مشق

این روزها بسیار  دلگیرم این روز ها بدجور دلتنگم این روزها با عالم و آدم حتی خودم هم نیز میجنگم این روز ها در گیر یک فرمم یک ساختار تازه از خویشم تغییر کرده کل و جزء من حتی قیافه ،حالت ریشم از عشق و از احساس بیزارم دیگر رمانتیک نیستم هرگز عشق زمینی پایه اش پوچ است هی در سرم راه می رود این تز این روز ها با عقل هم خوابم آری جوانی بوده و بگذشت احساس های بی ثمر بی فکر آن زندگی های هفل در هشت یک حس جالب در وجودم هست انگار کامل می شوم...