پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند راضیه کارگر برزی_نشر حوزه مشق

‍ میان باغ اشعارم حضور تاک هم بد نیست برای عاشقی کردن، دلی بی باک  هم بد نیست نقاب از چهره برداری خودت باشی همان عاشق همان دیوانه با ژستی  گریبان چاک هم بد نیست برای شوره زار  خشک لبهای ترک خورده کمی لبخند و باران  از لبی نمناک هم بد نیست غزل  باشی  برای  دفتر کاهی  صد  برگم به هر سطرش لباسی فاخر از ادراک هم بد نیست به تب افتاده شعر من برایش نوشدارو باش تبش را کنترل کن ذره‌ای  تریاک هم بد نیست بگو: "تو" تا بگویم: "تو" بگویم: "تو" بگویم: "تو"... برای حرف‌های بین‌مان پژواک هم...