پایتخت شعر ایران

index.png
قلم شما

انتشارات بین المللی حوزه مشق برای چندمین بار متوالی ناشر پر کار کشور شد.

به نقل از روابط عمومی انتشارات حوزه مشق: انتشارات حوزه مشق رتبه دوم آمار بهمن ماه ۱۴۰۱ نشر کتاب در کل کشور را به دست آورد در این ماه در دوازده موضوع ( کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین،علوم اجتماعی، زبان،علوم طبیعی و ریاضیات،علوم عملی،هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، کمک درسی،کودک و نوجوان) و در کل ۵۷۰۲کتاب به ثبت رسید. میانگین قیمت هر کتاب چاپ‌شده در بهمن  ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۱هزار تومان می باشد که نسبت به بهمن سال گذشته با ۴۹ درصد افزایش قیمت روبرو شده است. تعداد و درصد کتاب های چاپ شده در بهمن سال ۱۴۰۱ به تفکیک استان...